Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Statystyki

Licznik odwiedzin: 151 174

Dziś odwiedzin: 162. Teraz na naszej stronie: 8 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: środa, 8 maja 2019r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) każdy, bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej tego podmiotu, w zakresie minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 lub 3 wskazanej ustawy.

Osoba ze szczególnymi wymaganiami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publiczego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy;
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym;
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeśli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • elektronicznie na adres e-mail:
  • faxem na numer 77 4376503;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • pocztą na adres: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej, Racławice Śląskie ul. Zwycięstwa 34, 48-250 Głogówek;
  • osobiście w sekretariacie Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.

Termin rozpatrzenia sprawy

Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminach określonych powyżej, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.
Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Tutaj wpisz treść strony.

Dodatkowe załączniki do pobrania:

Ikona typu pliku Pobierz plik: Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.docx
Rozmiar pliku: 19,2kB. Liczba pobrań: 128
Data wgrania na serwer: 22.03.2022r. godz.: 11:24
Osoba, która dodała plik: Anna Siemiginowska

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich

Autor informacji/strony: Anna Siemiginowska
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 22 marca 2022r. godz.: 11:44

Statystyki wyświetleń: 907 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-105-wniosekozapewnieniedostepnosci.html
Data wygenerowania wydruku: sobota, 13 lipca 2024r. godz.: 11:47Trwa pobieranie treści strony BIP


http://oriop.biuletyn.net.pl/bip-strona-105-wniosekozapewnieniedostepnosci.html